Ninet Kaijser

Ninet: “Mijn tekeningen verbeelden parallelle werelden die los staan van de tijd en realiteit. Het zijn werelden die lijken op plekken waar ik ooit ben geweest of waar ik ooit zal komen. De vormen maken zich los van het werkelijke en dragen een zekere mystiek in zich.

Vanuit een verlangen om los te komen van het alledaagse mengen beelden uit de herinnering en verzamelde foto’s zich tot nieuwe werelden, waarin de organische vormen een gevoel van stilte, rust en onverzettelijkheid afdwingen.

Er is afwezigheid van ieder menselijk ingrijpen. Het gevoel dat de mens nietig is in de context van de oneindigheid en grootsheid van de natuur die er ongrijpbaar lang over heeft gedaan om zich te vormen. Vervreemdend en vertrouwd, betoverend en onheilspellend, krachtig en omfloerst.”

ninetkaijser.nl

Ninet: “My drawings visualise parallel worlds detached from time and reality. They are worlds that resemble places I have ever been or will ever visit. The shapes free themselves from the real and carry a certain mysticism.

Out of a desire to break free from the everyday, images from memory and collected photographs blend into new worlds, in which the organic forms enforce a sense of silence, tranquillity and intransigence.

There is absence of any human intervention. The sense that humans are tiny in the context of the infinity and greatness of nature that has taken an elusively long time to form. Strange and familiar, enchanting and ominous, powerful and enveloping.”

ninetkaijser.nl